Lietuvos nacionaline saules programa
meniu_lnsp.jpg - 15831 Bytes      1992 m. įvyko Jungtinių Tautų konferencija APLINKA IR PLĖTRA (UNCED), kurioje buvo priimta aplinkos apsaugos ir tarptautinės veiklos programa remtinai plėtrai XXI amžiuje (Earth Summit). 1995 m. buvo sudaryta Pasaulio saulės komisija (World Solar Commission), kuriai buvo pavęsta vadovauti šiai veiklai. 1997 m. Hararėje įvyko Pasaulio saulės viršūnių pasitarimas (World Solar Summit), kuriame dalyvavo 104 šalių delegacijos ir 17 valstybių vadovai. Čia buvo priimta PASAULIO SAULĖS PROGRAMA 1996-2005 (World Solar Programme 1996-2005), konkretizuojanti Earth Summit sprendimus.
      PSP tikslas - skatinti vyriausybes, tarptautines ir nevyriausybines organizacijas, finansines, akademines ir privačias institucijas palaikyti remiamą atsinaujinančios energijos plėtrą (Sustainable Renewable Energy Development). Tikslo siekiama per globalinius, regioninius ir nacionalinius projektus.
      PSP akcentuojama, kad žmonijos gerovei labai svarbi saulės ir kitų atsinaujinančios energijos šaltinių, tokių, kaip biomasės, vėjo, geoterminė, vandens remiama plėtra. Atsinaujinanti energija gali sumažinti aplinkos žalojimą, atmosferos užterštumą, šiltnamio efektą. Strategija turi būti grindžiama ne vien techniniais ir ekonominiais kriterijais, bet ir atsižvelgiant į energijos ir visuomenės sąveiką, socialines bei kultūros dimensijas.
     Auganti daugelio išvystytų ir besivystančių šalių priklausomybė nuo naftos ir dujų importo iš keleto jas išgaunančių šalių kelia grėsmę pasaulio saugumui.
     PSP 1996-2005 turėtų tapti pagrindine atsinaujinančios energetikos plėtros rėmėja. Nacionaliniams sprendimams priimti egzistuoja labai geri svertai: gamtosauga ir socialinė plėtra, kurie turėtų padaryti atsinaujinančią energetiką nacionaliniu prioritetu. Kai kurie regionai, tarkim Europos Sąjunga, planuoja padidinti investicijas į alternatyviąją energetiką tiek, kad 2010 metais ji sudarytų nuo 9,5% iki 12,5% visos suvartojamos energijos.
     Lietuva beveik neturi iškasamųjų energijos šaltinių ir juos importuoja. Deginant naftą, akmens anglį, dujas išmetami teršalai. Tačiau ji turi pakankamai didelius atsinaujinančios energijos - saulės, vėjo, biomasės, geoterminės energijos išteklius. Turime šiuolaikinį mokslą, technologijas, pramonės potencialą atsinaujinančiai energetikai plėtoti.
     Lietuvoje atsinaujinanti energija plėtojama pagal Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, kuri įgyvendinama nuo 1992m. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas prioritetines kryptis, iš kurių viena yra vietinių energijos išteklių - biomasės ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių - hidroenergijos, geoterminės energijos, iš dalies - vėjo bei saulės energijos panaudojimas.
     Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos ir Mokslininkų sąjungos instituto iniciatyva, kurią parėmė UNESCO, vykdoma "Dalyvavimo programa 1998-1999", kurios tikslas - paruošti LIETUVOS NACIONALINĘ SAULĖS PROGRAMĄ 2000-2005 ir ją įjungti į PASAULIO SAULĖS PROGRAMĄ 1996-2005.
     Tokios programos (LNSP) projektas parengtas. Tai - atsinaujinančios energijos Lietuvoje programa, apimanti ne vien saulės energiją (fotoelektrą, šilumą), bet taip pat biomasės (augalinio kuro, biodegalų, bioalyvos, biodujų), vėjo, vandens bei geoterminę energiją. Ta prasme Lietuvos nacionalinė saulės programa tampa Lietuvos nacionaline atsinaujinančios energijos programa.
     Lietuvos nacionalinės saulės programos tikslai sutampa su Pasaulio saulės programos tikslais - plėtoti ne tik perspektyvius mokslo tyrimus, tobulinti ir kurti labai efektyvias technologijas, plėtoti gamybą, įrengti demonstracines jėgaines bet, ir kas ypač svarbu, - šviesti visuomenę, kurti informacinį tinklą bei komunikacijas, plėtoti remiamos atsinaujinančios energijos teisinius pagrindus.
     Lietuvos nacionalinė saulės programa 2000-2005, kaip sudėtinė Pasaulio saulės programos 1996-2005 (kurią Jungtinių Tautų pavedimu koordinuoja UNESCO) dalis, ir kaip nacionalinė programa, atitinkanti Europos Sąjungos Baltosios knygos ATEITIES ENERGIJA: ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI teikiamas rekomendacijas atsinaujinančios energijos plėtrai Europoje, galėtų tapti Lietuvos Valstybine atsinaujinančių energijos šaltinių programa

[ Įvadas ] [ Atsinaujinanti energetika Lietuvoje ] [Tyrimai ir technologijos ] [ Demonstracinės jėgainės ]
[ Švietimas ir mokymas ] [ Informacinė komunikacinė sistema ] [ Teisinis įgyvendinimas ]
[ Programą ruošė ] [ Atsinaujinančios energetikos svetainė ] [ English ]